Γ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Γ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Απόφαση - Προκήρυξη με  αριθμό ΑΔΑ: Ω7ΕΩ469079 –Ο5Φ της παρακάτω θέσης  επί θητεία του κλάδου  Ιατρών Ε.Σ.Υ. , ήτοι:

Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας  Γαστρεντερολογίας στο  βαθμό του Επ. Β΄

Απόφαση - Προκήρυξη με  αριθμό ΑΔΑ: Ω7ΕΩ469079 –Ο5Φ της παρακάτω θέσης  επί θητεία του κλάδου  Ιατρών Ε.Σ.Υ. , ήτοι:

Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας  Γαστρεντερολογίας στο  βαθμό του Επ. Β΄

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015

Για την προμήθεια Υλικών κλιβάνου (χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης) με cpv 33198200-6 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.497,83 € συμπ/νου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ TOY ΠΠΥΥ 2015
Για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ με cpv 33141420-0 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.079,33 € συμπ/νου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 40/2017 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο και την επισκευή του κλιβάνου ατμού του Νοσοκομείου.

ΣΧΕΤ.: Το υπ΄αριθμ. 11368/21-12-2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ002477646) Πρωτογενές αίτημα για τον έλεγχο και επισκευή του κλίβανου ατμού για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX-Email έως 27/12/2017 ημέρα Τετάρτη 10πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τον έλεγχο και την επισκευή του κλιβάνου ατμού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.050,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1439) και 1.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0879) . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης ,ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την επισκευή και συντήρηση του οχήματος ΚΗΥ-9984 του Γ.Ν Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ.: Το με αρ πρωτ.11369/21-12-2017 Πρωτογενές αίτημα επισκευή για την επισκευή και συντήρηση του οχήματος ΚΗΥ-9984 για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως27/12/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 10πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την επισκευή του οχήματος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1431) και 160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881). Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                        Πρέβεζα :21/12/2017

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                 Αρ. Πρωτ.:11390

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                   

 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

          

Tμήμα……..:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Πληρ………:    Ιωάννου Π.

Tηλ. ……….:   2682361308

Fax  ………..:  26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:  Σελεύκειας 2                     

                        481 00,  Πρέβεζα

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και  οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΦΙΑΠ».   

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.11367/21-12-2017 Πρωτογενές Αίτημα για προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΦΙΑΠ», με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

  Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ  έως 27/12/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 10μμ, λόγω του κατεπείγοντος συνολικού προϋπολογισμού 5.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899) . 

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

Η παράδοση θα πρέπει να γίνει εφάπαξ και μέχρι 29/12/2017.

Αναλυτικά λοιπόν προτείνεται η προμήθεια και επισυνάπτονται οι αντίστοιχες προδιαγραφές:

Α.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Χαλύβδινη Φιάλη CO2 Υψηλής Πίεσης, χωρίς ραφή χωρητικότητας 45Kgr  με ηλεκτροστατική βαφή κόκκινη με γκρι λαιμό.

12 τεμάχια

2

Χαλύβδινη Φιάλη CO2 Υψηλής Πίεσης, χωρίς ραφή χωρητικότητας 30Kgr με ηλεκτροστατική βαφή κόκκινη με γκρι λαιμό.

2 τεμάχια

3

Μεταλλικό καπάκι προστασίας φιάλης για ασφάλεια κατά τη μεταφορά-εγκατάσταση

 

4

Κλείστρο πνευματικό. (Είναι επίσης δυνατή η τοποθέτηση κλείστρου ενεργοποιημένου ηλεκτρικά ανάλογα με την απαίτηση του χρήστη.)

14 τεμάχια

5

Σιφωνικός σωλήνας

14 τεμάχια

6

Πυροκροτητής

4 τεμάχια

7

Σωλήνας εύκαμπτος σύνδεσης φιαλών ½’’

14 τεμάχια

8

Σωλήνες εύκαμπτοι πνευματικής σύνδεσης φιαλών ½’’

10 τεμάχια

9

Συλλέκτης υψηλής πίεσης, 300bar, γαλβανιζέ ν ½’’ με είσοδο 1/2” και έξοδο 1/2’’.Ο Συλλέκτης συνοδεύεται από Ανεπίστροφες Βαλβίδες ½’’.

  • 1 συλλέκτης για συστοιχία 6 φιαλών
  • 2 συλλέκτες για συστοιχία 3 φιαλών
  • 1 συλλέκτης για συστοιχία 2 φιαλών

10

Βάση στήριξης στον τοίχο

1 για συστοιχία 2 φιαλών

Β.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΙΑΛΩΝ & ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ

ISO 9809 – 1 ΕΝ 1964 – 1, π 99/36/ΕC

CE

                                                                         Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                                        ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

                                                                                                              

                                                                          

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.42/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015

Για την προμήθεια ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ GEM PREMIER 3000 ΚΑΙ ΝΟVA CCX ME CPV 38432100-3 ΤΟΥ Γ. Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.665,81€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Πρέβεζα 18/12/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα…....…. :  Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :   Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ………...   :   26823 61258                                                                                                                                                                                 
Fax …….….   :  26820 24837
E-mail…......  :   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                          
Tαχ. Δ/νση ..  :   Σελευκείας 2, 481 00, Πρέβεζα    

                                                                                                                                                                                                                                    

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση <Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου>, (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:  1/12/2017 -  17/12/2017

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Σελίδα 1 από 50